Πρακτικό 2/11 Απόφαση 5/11 Κ Σ Περάματος

Απάντηση
ΚΙΜΩΝΑΣ
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 24
Εγγραφή: Σάβ Μαρ 05, 2011 12:13 pm

Πρακτικό 2/11 Απόφαση 5/11 Κ Σ Περάματος

Δημοσίευση από ΚΙΜΩΝΑΣ » Σάβ Μαρ 12, 2011 5:30 pm

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 2 / 2011.
Στο Πέραμα Λέσβου σήμερα Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011 ώρα 18.00 ,στο γραφείο της Κοινότητας Περάματος,συνήρθε σε συνεδρίαση του κοινοτικό συμβούλιο,ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010,με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Συνεχής απασχόληση δύο δημοτικών υπαλλήλων στην κοινότητά μας.
2. Μίσθωση αίθουσας για κάλυψη αναγκών της κοινότητας.
3. Συγκρότηση ομάδας πυρασφάλειας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
4. Προτάσεις για εκχώρηση αρμοδιοτήτων στα θέματα :
• Κανονισμού καθαριότητας.
• Απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων οχημάτων-μηχανημάτων.
• Εύρυθμης λειτουργίας Αθλητικών χώρων
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1,- Κίμων Γ Χρυσίδης 1.- Ελένη Βαστιάνου
2.- Μιχαήλ Καραντώνης
Στη συνεδρίαση παρέστη ως πρακτικογράφος ο δημοτικός υπάλληλος κ.Ευστράτιος Τσίχλας της Δ Ε Γέρας.
2Ο ΘΕΜΑ.
Εισήγηση προέδρου.
<< Μετά την από 10-13/1/2011 επιθεώρηση –καταγραφή-των προβλημάτων των πυροσβεστικών μέσων της κοινότητάς μας και την πλήρη στη συνέχεια ετοιμότητά τους για την αντιμετώπισης πυρκαγιών,προέκυψε η κατεπείγουσα ανάγκη συγκρότησης εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης πυρκαγιών και εκτάκτων καταστάσεων όπως,πλημμύρες κ/.λ.π.καθώς και τις διατάξεις της παρ.ζ του άρθρου 82 του Ν.3852/2010,προτείνω τη συγκρότηση εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης πυρκαγιών και εκτάκτων φυσικών καταστροφών από δημότες μας.Έχω ήδη καταγράψει το ανθρώπινο δυναμικό που εθελοντικά συναινεί για τη συμμετοχή του στην ομάδα κοινωνικής και πολιτικής προστασίας στην κοινότητά μας >>.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΌΣ 5/2011.
<<Το κοινοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εισηγείται στη δημοτική αρχή τη συγκρότηση εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και πυρασφάλειας στην κοινότητα Περάματος ,αποτελούμενη από τους :
1.- Κίμων Χρυσίδης Συντονιστής 6.- Περλάτο Ευστράτιο
2.- Γεώργιος Σφλούγκο . 7.- Μαύρο Ιωάννη
3.- Αποστολίδη Γεώργι 8.- Τζανετή Ευστράτιο
4.- Μπισμπίκα Ευστράτιο 9.- Τάκα Χρήστο
5.- Μαμμή Γαβριήλ 10.- Χρυσίδη Γεώργιο
Στην ανωτέρω ομάδα θα διατεθούν όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα και εκπαίδευση ,για την ανά πάσα στιγμή ετοιμότητα της ομάδας να ανταποκριθεί στην αποστολή της>>.

Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το παρό το οποίο βεβαιώνεται και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
1.- Κϊμων Γ Χρυσίδης. Μιχαήλ Καραντώνης
Ακριβές αντίγραφο
Πέραμα 17-2-2011


Κίμων Γ Χρυσίδης
Πρόεδρος Τοπ.Κοινότητς

Απάντηση