Ν. 4635 Φ.Ε.Κ. Α' 167 / 30.10.2019

Θέματα σχετικά με την διοικητική μεταρρύθμιση
Απάντηση
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 10986
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παπάδος Γέρας

Ν. 4635 Φ.Ε.Κ. Α' 167 / 30.10.2019

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς » Τετ Οκτ 30, 2019 9:08 pm

Ν. 4635.png
      Ν. 4635 Φ.Ε.Κ. Α΄ 167 / 30.10.2019


     (Σελίδα 4790)

     Άρθρο 184

     Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών
και περιφερειακών συμβουλίων


1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του
ν. 3852/2010 (A΄ 87) προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτή-
ρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης
και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής,
είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι
σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς,
με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών
δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται
κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον
πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της
απόφασης, τακτική συνεδρίαση.».

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 167 του
ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτή-
ρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης
και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής,
είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι
σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς,
με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών
του περιφερειακού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμ-
βάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται
από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη
λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.».

3. Αποφάσεις δημοτικών και περιφερειακών συμβουλί-
ων που έχουν ληφθεί δια περιφοράς έως τη δημοσίευση
του παρόντος θεωρούνται νόμιμες, εφόσον δεν πάσχουν

     (Σελίδα 4791)

από άλλους λόγους νομιμότητας. Ασκηθείσες ποινικές
και πειθαρχικές διώξεις σε βάρος αιρετών προσώπων
της τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν αδικήματα και
πειθαρχικά παραπτώματα αποκλειστικώς σχετιζόμενα
με την δια περιφοράς σύγκληση των συλλογικών οργά-
νων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού έως τη δημοσίευση του
παρόντος, παύουν οριστικά. Σε περιπτώσεις, στις οποίες
δεν έχει ασκηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ποι-
νική ή πειθαρχική δίωξη, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο
με πράξη του αρμοδίου οργάνου
Στέλιος Ε. Παππάς

Απάντηση